Category: <span>เอเชีย</span>

ไทเป (Taipei)

ไทเป (Taipei) เมืองหลวงของไต้หวัน เมืองที่เป็นทั้งศูนย์กลางทางการค้า เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่สำคัญของไต้หวัน อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว